Uslovi najma

ODREDBE I USLOVI UGOVORA O NAJMU

 OPŠTI USLOVI IZNAJMLJIVANJA

 • minimalna starost vozača je 21 godina
 • posjedovanje važeće vozačke dozvole (min 2 godine)
 • obavezna identifikacija sa ličnom kartom ili pasošem
 • minimalna dužina najma je jedan dan (24 sata)
 • dozvoljeno je kašnjenje od 60 minuta za vraćanje vozila, a za svaki naredni sat kašnjenja biće naplaćen iznos od 20 KM po satu
 • maksimalna dužina najma je 12 mjeseci, s tim što EN-TACC d.o.o. zadržava diskreciono pravo

odlučivanja o dužini najma korisnika vozila.

 • plaćanje gotovinom, virmanom i karticnom uskoro

 

USLOVI KORIŠTENJA

 • Da je iznajmljeno vozilo preuzeo shodno zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima,
 • Da je uz vozilo primio i dokumenta, ključeve za vozilo, svu obaveznu opremu i pribor, kao i dodatnu opremu i pribor naveden u Ugovoru,
 • Da iznajmljeno vozilo nakon završenog najma vrati na mjesto i u roku dogovorenom pri preuzimanju,
 • Da odmah prekine vožnju ukoliko se dogodi bilo kakav kvar na vozilu i da o tome odmah obavijesti EN-TACC d.o.o.,
 • Da iznajmljeno vozilo neće koristiti u nedozvoljene svrhe (za vršenje krivičnih dijela, carinskih i drugih prekršaja kao i drugih nedozvoljenih radnji) za obuku vozača, za rentanje trećim licima, prevoz tereta ili vuču drugih vozila ili prikolica za sudjelovanje u auto sportskim priredbama niti pod dejstvom alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava. Ukoliko Korisnik postupi suprotno ovoj tačci, nadoknadit će, bez odlaganja EN-TACC d.o.o. počinjenu štetu u punom iznosu.
 • Da će iznajmljeno vozilo koristiti samo za sopstvene potrebe i vozilom upravljati Korisnik ili lice koje ispunjava sve uslove koji su navedeni u Ugovoru. Materijalna odgovornost ovih lica je solidarna.
 • Da iznajmljeno vozilo ne optereti osobama ili predmetima preko dozvoljene max težine.
 • Da vozilom ne pređe državnu granicu bez predhodno pribavljenog odobrenja od strane EN-TACC d.o.o.-a. Ukoliko Korisnik pređe državnu granicu bez prethodno dobijenog odobrenja u obavezi je da snosi svu materijalnu odgovornost prema EN-TACC d.o.o.-u i nadležnim organima države u kojoj se zatekao sa iznajmljenim vozilom za predmetni prekršaj.
 • Da bez pismene saglasnosti EN-TACC d.o.o.-a ne smije vršiti nikakvu promjenu dijelova, sklopova, uređaja, opreme ili da mijenja na bilo koji način spoljašnji izgled vozila. Promijenjene ili nedostajuće dijelove Korisnik je dužan nadoknaditi EN-TACC d.o.o.-u u visini njihove tržišne vrijednosti najkasnije na dan vraćanja vozila.
 • Da uređaje ili sredstva za obezbjeđenje vozila od krađe koja su na raspolaganju obavezno koristiti i zaštititi,
 • Da u svako doba omogući kontrolu vozila i dokumentacije ovlaštenom licu EN-TACC d.o.o.,

 

U SLUČAJU KVARA

Korisniku se na korištenje daje tehnički ispravno vozilo, a za sve eventualne neispravnosti koje nastanu u toku najma Korisnik snosi punu odgovornost. Ako prilikom korištenja vozila dođe do oštećenja motora, pogonskog mehanizma, mjenjača, kvačila, kartera ili drugog karakterističnog dijela ( usljed nedostatka ulja za motor, diferencijal, mjenjač, sredstva za hlađenje, pregrijanost motora i sl.) izvršit će se defektaža kvara u ovlaštenom servisu i utvrditi visina materijalne štete. Ukoliko je do kvara došlo usljed nepažnje Korisnika, Korisnik je dužan da nadoknadi EN-TACC d.o.o. pričinjenu materijalnu štetu na vozilu u punom iznosu i izgubljenu dobit zbog nekorištenja vozila u visini cijene najma vozila prema važećem cjenovniku EN-TACC d.o.o. a najviše 30 dana.

 

POSTUPCI U SLUČAJU NESREĆE/UDESA ILI KRAĐE

Korisnik je obavezan da ODMAH obavjesti policiju i EN-TACC d.o.o. o događaju i da postupi po njihovim instrukcijama. Policijski zapisnik je obavezan!

Ukoliko Korisnik vozila ne obezbjedi prisustvo policije odnosno policijski zapisnik i pravilno popunjen policijski izvještaj, pun iznos štete i/ili krađe bit će naplaćeno od Korisnika, bez obzira na vrstu osiguranja. Policijski zapisnik je neophodno sačiniti i pravilno popuniti Europski izvještaj o nezgodi čak i u slučajevima kada klijent nije bio prisutan prilikom oštećenja vozila (npr. vozilo je oštećeno na parkingu od strane NN osobe).

Korisnik ne smije upravljati vozilom pod dejstvom alkohola, lijekova ili droga, bez položenog vozačkog ispita za tu kategoriju vozila i bez odobrenja EN-TACC d.o.o.-a za slučaj upravljanja vozilom u inostranstvu. Ukoliko Korisnik propusti neke od gore navedenih radnji i time pričini štetu EN-TACC d.o.o.-u dužan je da pričinjenu štetu nadoknadi u punom iznosu bez obzira na osiguranje.

Korisnik ne smije iznajmljeno vozilo davati na korištenje neovlaštenim licima  tj. licima koja nisu upisana u Ugovor o najmu. U ovim slučajevima, osiguranje NE VAŽI i Korisniku se naplaćuje puni iznos štete.

 

KVAROVI

U slučaju kvara na vozilu dužni ste odmah obavijestiti EN-TACC d.o.o.. U tom slučaju EN-TACC d.o.o. će obezbijediti zamjensko vozilo Korisniku.

 

OSIGURANJE

Sva vozila posjeduju obavezno kao i kasko osiguranje.

 

OSIGURANJE NE POKRIVA

Osiguranje ne pokriva štete nastale u unutrašnjosti vozila, štete nastale na šasiji vozila sa donje strane, slomljen i/ili izgubljen ključ, štete nastale točenjem pogrešne vrste goriva ili ulja u motor, štete nastale svjesno ili nepažnjom korisnika, oštečenje guma, štetu na mjenjaču, kao  šteta načinjena prilikom upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava, kao ni štetu koju je napravio neovlašteni vozač.

Sva nabrojana oštećenja bit će naplaćena u punom iznosu prema važećem cjenovniku EN-TACC d.o.o.-a, od Korisnika najkasnije u momentu vraćanja vozila.

EN-TACC d.o.o. ne odgovara za štetu pričinjenu trećim licima nastalu nepropisnom vožnjom Korisnika vozila, za štetu nastalu gubitkom ili oštećenjem prtljaga ili robe koja se nalazila u ili na vozilu.

GORIVO

Gorivo nije uključeno u cijenu najma i Korisnik je dužan vratiti vozilo sa punim rezervoarom goriva, jer će mu takvo biti i iznajmljeno.

 

PROMETNI PREKRŠAJI I PARKING

Korisnik je odgovoran za sve saobračajne prekršaje kao i ne propisno parkiranje vozila.

 

PRODUŽENJE NAJMA

Korisnik je dužan da vozilo vrati u ugovorenom roku na ugovoreno mjesto. U slučaju potrebe za produženjem najma korisnik je dužan obavijestiti EN-TACC d.o.o. minimalno 1 dan unaprijed uz izmirenje pune cijene produženog najma.

 

PRELAZAK PREKO GRANICE

Prelazak preko granice je dozvoljen samo uz odobrenje EN-TACC d.o.o. i to samo u zemlje koje su izlistane u zelenom kartonu koji se nalazi u vozilu.  U koliko unajmljivač napusti teritoriju Bosne i Hercegovine i ne obavijesti EN-TACC d.o.o., a pri tom dođe do štete na vozilu ili krađe vozila, unajmljivaču će se obračunati puni iznos štete ili tržišna vrijednost vozila.

 

PLAĆANJE

Plaćanje za fizička lica se vrši gotovinom. Za kompanije plačanje je isključivo virmanom.

Cijena uključuje:

 • pdv (17%)
 • neograničenu kilometražu
 • puno osiguranje

Cijena automobila po danu obuhvata obračunski period od 24h od preuzimanja vozila, sa mogućnošću tolerancije do 1h prilikom vraćanja automobila.

DODATNE USLUGE:

 • Najam vozila sa vozačem.
 • Specijalni popust za dugoročne najmove, kao i za najmove većeg broja vozila.
 • Dječija sjedalica: gratis
 • Krovna kutija (kofer) : 7,00 € po danu, ( max. 70,00€ za jedan najm ).
 • Vraćanje i preuzimanje vozila van radnog vremena dodatno se naplaćuju 5,00€.
 • Dostava vozila u krugu grada Sarajeva besplatna do 15km udaljenosti od naše poslovnice, preko 15km svaki naredni pređeni km naplaćuje se 0,50€.
 • Vozilo će biti izdato sa punim rezervoarom, sa punim rezervoarom bi trebalo da se vrati, u slučajevima kada se vozilo vrati s manje od punog spremnika razlika će se naplatiti prema službenoj stopi od EN-TACC d.o.o. a naknada za točenje tank usluge se također naplaćuje 5,00 €.
 • Vozilo će biti izdato čisto, te je potrebno da se takvo i vrati, u slučajevima kada se vozilo vrati a nije bilo na pranju, pranje će se naplatiti prema službenoj stopi od EN-TACC d.o.o. a naknada za uslugu se također naplaćuje 5,00 €.
 • Za vozila vraćena u lošem stanju, prljave unutrašnjosti što se mora hemijskim čišćenjem ostranit, izvršit će se dodatna naplata za hemijsko čišćenje vozila u iznosu od minimalno 15€.